Anno 2017
Beste,
 
In deze editie aandacht voor hoe Techem de dienstverlening naar een nog hoger plan gaat brengen, hebben we een interview met de Brabantse corporatie Stadlander. U ziet wat we met de resultaten van ons klanttevredenheidsonderzoek gaan doen en u leest over de warmtemeters van Kamstrup.
Beste koning,
 
Niet gericht aan Zijne Majesteit Willem Alexander, maar aan u. Onze klant is koning. Vanuit directe contacten met onze klanten vernemen wij vaak dat u onze dienstverlenende instelling prefereert boven die van onze concurrent(en).
Dat horen wij natuurlijk graag, maar dat is nog geen reden voor ons om achterover te gaan leunen.
 
Ondanks, of liever gezegd, dankzij uw positieve geluiden zijn wij onlangs een intern traject gestart om onze dienstverlening naar een nog hoger plan te brengen.
Waarom? Gemak voor u en uw bewoners, huurders/eigenaren. Meer passend in de huidige tijdsgeest. Gebruikmakend van de meest moderne (digitale) technieken. Efficiënter voor u, uw bewoners en uiteraard onszelf. Niet zozeer het uitbreiden van onze diensten, maar het opwaarderen van de bestaande diensten.
 
Spil in dit alles vormen de data die wij inmiddels grotendeels dagelijks vanuit alle slimme Techem meetsystemen in Nederland ontvangen. Een groot verschil met slechts 1 uitlezing per jaar, van nog niet zo heel lang geleden. De interne aanpassing is vooral toegespitst op het managen van de vele data die wij ontvangen. Managen, bewaken en onderhouden.
 
We hebben onze afdelingen met nog veel meer nadruk afgestemd op deze behoefte. Data management, Support en Techniek, Projecten en Onderhoud zijn nieuwe afdelingen binnen Techem die zich volledig en 24/7 over uw data ontfermen.

Geheel geborgd volgens alle wetgeving die op deze “big data” van toepassing is.
 
Vanuit uw reacties aan medewerkers van Techem, zijn uw wensen geanalyseerd en inmiddels al enige acties opgestart.
Zo werken onze monteurs tegenwoordig met digitale opdrachtbonnen (via tablets) waarmee data sneller en veiliger verwerkt wordt.
Maar er zijn meerdere verbeteringen welke wij binnenkort introduceren.
 
Denkt u hierbij aan: flexibele afspraakmogelijkheden voor uw bewoners, uitbreiding meetsysteembewaking via het Techem Smart System en een pro-actievere online Energiecoach.
 
We willen echter meer voor u betekenen. Daarom hebben we onlangs het startschot gegeven voor zowel een bewoner- als klant tevredenheidsonderzoek. Met de resultaten vanuit deze onderzoeken willen wij onze dienstverlening nog beter afstemmen op uw wensen en ideeën. In deze nieuwsbrief leest u al meer over de resultaten en wat we gaan aanpakken.
 
Wij gaan voor een “royal”(ere) Service!!
Exacte verbruiksmeting met een warmtemeter.
Elke bewoner in een zogenaamde blokverwarmings- installatie heeft een aandeel in het totale verbruik. Om dit aandeel te kunnen bepalen, is elke woning voorzien van een warmtemeter. Deze warmtemeter plaatst een installateur in het leidingwerk van de woning. De meter bestaat uit een waterhoeveelheidsmeter, twee temperatuurvoelers (één voor de aanvoer en één voor de retour) en een elektronisch rekenwerk.
De meting bestaat dus uit het vaststellen van de doorgestroomde hoeveelheid water door het cv-circuit in een woning. Daarbij meten de temperatuursensoren de aanvoertemperatuur en de retourtemperatuur van het doorgestroomde water. Het elektronische rekenwerk rekent vervolgens het energieverbruik uit op basis van de doorgestroomde hoeveelheid water en het verschil tussen de aanvoer- en retourtemperatuur. Door middel van een speciale module leest Techem de verbruiken buiten de woning af om zo per bewoner een eindafrekening op te stellen.
 
De display van de meter geeft het verbruik weer in GJ (GigaJoules). Op deze manier zien bewoners in één oogopslag, zonder omrekenfactoren, wat hun verbruik is.
 
De meters bewijzen niet alleen hun nut in woningen, maar ook in het ketelhuis. Denkt u eens aan het apart meten van het verbruik voor cv en warm water.
Uitlezen warmtemeter
Deze Kamstrup warmtemeter leest een bewoner zelf eenvoudig af. Door het indrukken van de zwarte bedien- toets onder het display verschijnt de afgenomen hoeveelheid energie sinds de ingebruikname van de meter. Door nogmaals te drukken verschijnt de laatste omslagdatum en daarna het verbruik van voorgaande afrekenperiode. Op de website van Kamstrup staan handige interactieve gebruikershandleidingen waarbij men online door het menu loopt.

Kamstrup is een wereldwijd toonaangevende fabrikant van systeemoplossingen voor slimme energie- en watermeters.
In Kamstrup heeft Techem dan ook een ideale samenwerkingspartner gevonden. Beiden streven naar zeer hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. De samenwerking bevordert innovatiekracht, korte lijnen en snelle levertijden.
“Wij zijn er trots op om samen te werken met Techem. Techem is specialist in duurzame oplossingen voor facturatie. Kamstrup levert haar expertise in het meten en verwerken van meetdata. Een ideale combinatie”, zegt Ferdinand Luimes, Regional Marketing Manager van Kamstrup.
Verlengde voelers 25 meter en een warmtemeter
Deze warmtemeters van Kamstrup kunnen ook worden voorzien van verlengde voelers. Een ideale oplossing wanneer de aanvoer en retour niet bij elkaar in de buurt zitten. In het complex aan de Debussystraat van Vidomes hebben we dit aan den lijve ondervonden. We vroegen Harm Snoep van Breman Utiliteit over de aanleiding, de samenwerking en de oplossing.
 
Vidomes voerde hier groot onderhoud uit. Een onderdeel van dit grootonderhoud is de vernieuwing / verbetering van de cv-installatie. Breman Utiliteit pastte de cv-installatie aan in de woningen, de hoofddistributieleidingen beven bestaan. "We hebben van een zogenaamd eenpijpssysteem een tweepijpssysteem gemaakt. In deze woningen zit de aanvoerleiding aan de voorgevel van de woning, de retourleiding aan de achtergevel."
 
"Vooraf is door Techem meegedacht over een passende oplossing voor ons project." De woningen zijn nu voorzien van GJ-meters. "Een verlengde voeler is nodig om de temperatuur in de aanvoer- en retourleiding te meten. In de opstartfase is Techem erg betrokken geweest, de monteurs kregen uitleg hoe de meter gemonteerd moest worden. Wanneer er vragen waren van ons uit werd hier altijd direct en adequaat op gereageerd."
 
"Het zou fijn zijn als dit ooit nog draadloos kan gebeuren: het aanleggen van het snoer door de woningen vergt namelijk nogal veel tijd. Maar, voor deze situatie een prima oplossing", aldus Harm Snoep.
Resultaten klanttevredenheidsonderzoek
Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat u onlangs een e-mail heeft ontvangen met ons klantentevredenheidsonderzoek. Wij hebben hier boven verwachting veel respons op gehad en danken u hiervoor!
 
Inmiddels is alle data vanuit dit onderzoek geanalyseerd. Het is als organisatie zeer prettig te vernemen dat de kwaliteit van onze dienstverlening in het algemeen van aansprekend niveau door u wordt beschouwd. Met name uw persoonlijke complimenten waarderen wij enorm.
 
Is het dan alleen maar rozengeur en maneschijn? Welnee. Ook wij zijn mensen. U geeft ons heldere aanknopingspunten. Deze zijn intern besproken en dienen als verbeterpunten voor onze organisatie.
 
In grote lijnen concentreren zich deze punten op:
 
1. Flexibele afspraakmogelijkheden voor uw bewoners/deelnemers van het collectief.
2. Intensievere metermonitoring / signaleringen / pro-actieve benadering naar bewoners en klanten bij afwijkende verbruiken.
3. Wegnemen arbeidsintensiteit voor opdrachtgever bij controle- en reparatie-opdrachten.
 
En daar gaan we wat mee doen!
 
- Dit voorjaar lanceren we een pilot met speciale plan-software die het mogelijk maakt voor bewoners om specifieker afspraken te maken m.b.t. de werkzaamheden die Techem in de woning dient uit te voeren. Dit lag reeds in onze planning zie ook elders in deze nieuwsbrief.
 
- Door middel van een uitbreiding op ons uitleessysteem - Techem Smart System -zullen wij punt 2 optimaliseren. De aankomende tijd zullen wij hier vorm aangeven en verwachten dit na de “afrekenpiek” van de 31.12-complexen te kunnen implementeren. (inderdaad dat is nog dit voorjaar)
 
- We zien de mogelijkheid om intensiever met installateurs te werken bij opdrachten waar deze specialisatie nodig is zonder daarbij onze opdrachtgever te belasten. Vaste contractafspraken met regie door Techem. Dit is sinds kort een onderdeel van onze service en wordt inmiddels door enige klanten toegepast.
 
Bij een volgende nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de vorderingen. Wilt u tussentijds al geïnformeerd worden of als u vragen heeft over het bovenstaande, neem dan gerust contact met ons op: 0765725800.
Stichting Stadlander, hart voor de buurt!
Met circa 15.000 verhuureenheden behoort Stichting Stadlander tot een middelgrote woningcorporatie in Nederland. Het werkgebied betreft niet alleen Bergen op Zoom, maar beslaat met de gemeente Steenbergen en Woensdrecht erbij zo goed als geheel westelijk Brabant en het eiland Tholen.
Wat opviel was de bevlogenheid waarmee onze gesprekspartner, Kees Withagen, vertelde over zijn rol als adviseur Klant en Gebied en over de activiteiten van Stadlander.
 
Kan je iets meer vertellen over die rol als adviseur Klant en Gebied?
Samen met drie andere collega’s zijn wij adviserend, zoals ze dat ook mooi zeggen: “Wij geven gevraagd en ongevraagd advies over alle klantgerichte zaken”. Denk hierbij aan het schrijven van een beleid voor huurverlaging voor mensen die door een structurele daling van het inkomen hun huur niet meer kunnen betalen. Hoe kunnen we die mensen nu tegemoet komen zonder dat ze moeten verhuizen? Maar we buigen ons ook over zaken zoals huurkorting voor jongeren tot 23 jaar, het beleid waar woningen aan dienen te voldoen en hoe we de woonruimte kunnen verdelen.
 
Verder houd ik me bezig met een aantal initiatieven. Een ervan is SamenDoen. SamenDoen staat voor een sterke lokale economie, een actieve gemeenschap, en een bruisend verenigingsleven! Wij gebruiken het als een beloningssysteem voor onze klanten. Hierbij worden punten gespaard wanneer zij bijvoorbeeld geen overlast bezorgen en op tijd betalen. Deze punten kunnen zij bij lokale winkeliers besteden. Een deel daarvan gaat vervolgens weer naar een goed doel zoals de voedselbank, sportverenigingen of de Bergse ouderen actieve senioren.
 
Daarnaast is er het Stadlander Buurtcultuur- en Natuurfonds. Hierbij kunnen huurders of belanghebbenden een plan indien om de leefbaarheid in de wijk te versterken. Het draait hier om het contact tussen de mensen in de wijk en het inzetten van de talenten van bewoners zelf. Van herkenbare thema’s een kunst-, cultuur-, of natuurproject te laten realiseren. Samenwerken en samenleven, met kunst, cultuur of natuur als bindmiddel. Zo is onlangs de wijk Borgvliet “opgeknapt” met een beeldenroute en muurschilderingen. Is een pleintje midden in een Halsterse wijk samen met de buurtbewoners, de gemeente en de Rabobank opgeknapt Gevolg: geen hondenpoep en geen overlast meer en de kinderen kunnen er weer lekker spelen.
Ook zien we de verharding in de achtertuin. Met ons Natuurfonds betrekken we de mensen bij kleinschalige initiatieven uit de gemeenschap voor een groene en duurzame leefomgeving. De gemeente en wij stoppen hier geld in waarbij de bewoners een budget krijgen. Op deze manier wordt het hun eigen “ding”, krijgen zij een andere beleving van het groen en is er meer interactie tussen de buurtbewoners.
 
Er wordt veel gedaan voor jullie klanten, de buurt en omgeving. Zijn dit ook de belangrijkste pijlers van Stadlander?
Ja, de huurder centraal, verankering in de samenleving en duurzaam zijn de belangrijkste pijlers van Stadlander. We doen dit voor iedereen die financieel niet zelf in een eigen woningbehoefte kan voorzien. Duurzaam omvat overigens meer dan alleen het milieu, maar omvat ook de lange termijn ontwikkelingen van trends als vergrijzing, bevolkingskrimp en zelfstandig langer thuis wonen. We steken wat dat betreft wel in op duurzaam. Niet alleen nul op de meter, maar ook nultreden woningen zodat mensen langer in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
 
Is er in het kader van duurzaamheid ook besloten om gebouwen met een collectieve cv-installatie te voorzien van verbruiksmeters?
Ja, ware het niet dat alle complexen al voorzien waren van verbruiksmeters. We wilden gaan investeren om deze te vervangen en mede door de komst van de Warmtewet zijn we een onderzoek gestart onder drie marktpartijen wie van hen ons kan ondersteunen in het bemeteren en de afwikkeling hiervan. We hebben een heel traject doorlopen en Techem is hier als partij uitgekomen.
 
Hoe is deze overstap verlopen?
We hebben in goede sfeer vaak bij elkaar gezeten. Terugkijkend naar het traject is alles bij elkaar goed verlopen. Binnen welke termijn alles geplaatst is en gedaan moest worden. Deze termijn kende wel zijn tegenwerpingen. Niet alle gebouwen zijn in kaart gebracht. Dit is dan achteraf alsnog gedaan. Wanneer iets geregeld dient te worden, dan lukt dit ook.
 
Jullie zijn vrijwel meteen ook de dienst Debiteurenmanagement gebruiken. Hierbij neemt Techem het gehele incassotraject uit handen van de klant. Hoe bevalt dit?
Voor een complex van jullie hadden we dit al. We wilden dit allemaal uit besteden. Het is zo’n specifiek onderdeel van de overeenkomst met onze huurders dat we dit beter uit handen kunnen geven. Toen eenmaal alle complexen over waren van meters hebben we dan ook Debiteurenmanagement gestart voor alle andere complexen.
En het bevalt goed. De maandelijkse afdracht gaat goed en zo ook het doorstorten van de gelden. De incasso’s lopen ook goed met een eigen deurwaarder.
Dus we gaan voorlopig samen nog wel even verder.
Graag continueren zoals we nu bezig zijn! We kunnen nog wel aandacht besteden aan onze klanten zoals met de Energiecoach, ook in kader van duurzaamheid, energiebeheer en bewustwording.
Aanmelden nieuwsbrief
Laat anderen ook de gratis nieuwsbrief van Techem ontvangen. Stuur hem door!
Om deze te ontvangen, klikt u op onderstaande link of afbeelding en vult u de gegevens in. Ter bevestiging sturen wij een e-mail naar het betreffende e-mailadres. U ontvangt de eerstvolgende nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Meld u hieraan om ook de nieuwsbrief te ontvangen.
linkedin youtube
Techem Website
  Klik hier om af te melden voor de nieuwsbrief.